Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Streetlight EPC PROJEKT

O PROJEKTU

Streetlight je projekt s ciljem poticanja inovativnih modela financiranja rekonstrukcije i modernizacije sustava javne rasvjete.

Projekt Streetlight – EPC financiran iz programa Intelligent Energy Europe (IEE) Programme, započeo je u travnju 2014. s ciljem poticanja inovativnih modela financiranja rekonstrukcije i modernizacije sustava javne rasvjete.

Projekt se provodi u 9 europskih regija gdje putem regionalnih ESCO info centara putem kojih se pruža podrška jedinicama lokalne samouprave, ESCO tvrtkama i svim ostalim dionicima zainteresiranim u uključivanje u ESCO tržište.

Internetska stranica projekta: www.streetlight-epc.eu

LOGIN U STREETLIGHT WORK PLACE


Intelligent Energy Europe (IEE) Programom ispred Europske komisije upravlja Izvršna agencija za malo i srednje poduzetništvo (EASME). 

PARTNERI PROJEKTA

  

    

  

NACIONALNI PARTNER PROJEKTA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

ŠTO JE ESCO

ESCO model financiranja obuhvaća nekoliko inovativnih modela financiranja projekata, kao npr. operativni leasing, ugovor o energetskom učinku te javno privatno partnerstvo.

Osnovne značajke svakog od modela navedene su u nastavku

1. Operativni leasing

 • obilježja poslovnog najma – korištenje objekta leasinga bez namjere stjecanja vlasništva uz eventualnu mogućnost zamjene za novi objekt po isteku ugovora;
 • objekt leasinga vodi se i amortizira u poslovnim knjigama JLS;
 • u trošak poslovanja JLS ulazi i leasing obrok;;
 • PDV po računima može biti porezno priznat ovisno o djelatnosti primatelja leasinga i objektu leasinga);
 • bilanca primatelja leasinga nije dodatno opterećena jer nema dugoročnog zaduženja.

2. Ugovor o energetskom učinku

 • Grad/Općina naručuje i plaća uslugu (u slučaju javne rasvjete plaća se usluga rasvjetljavanja javnih površina);
 • ESCO tvrtka vodi računa o operativnom izvršavanju usluge (radovi na rekonstrukciji i održavanju sustava javne rasvjete);
 • ESCO tvrtka vodi računa o ostvarivanju energetskih i troškovnih ušteda;
 • Predstavlja preuzimanje dugoročnih obveza te obvezuje ishođenje suglasnosti Ministarstva financija;
 • Energetske uštede moraju biti dovoljne za otplatu mjesečnih troškova projekta u razdoblju kraćem od životnog vijeka instalirane opreme;
 • ESCO tvrtka sukcesivno priznaje svoje prihode od pružanja energetske usluge te zaračunava PDV na vrijednost energetskih usluga;
 • JLS iskazuje samo tekuće troškove primljenih energetskih usluga u razdoblju trajanja ugovora (račun 32398- naknada za energetsku uslugu);
 • Revalorizacija imovine po isteku ili raskidu ugovora nije definirana.

 

LEGENDA:

Područje A – razdoblje prije izvedbe projekta
ZNAČAJKE: visoki troškovi za energiju, energetski neučinkovita oprema
Područje B – razdoblje zajamčenih ušteda i razdoblje trajanja Ugovora o energetskom učinku
ZNAČAJKE: sniženi troškovi za energiju i troškovi održavanja, ostvarivanje energetskih i troškovnih ušteda, ESCO tvrtki isplaćuje se iznos prema ostvarenim uštedama
Područje C – razdoblje prijenosa prava vlasništva nakon isteka Ugovora o energetskom učinku
ZNAČAJKE: sniženi troškovi za energiju i odražavanje, dugoročne financijske uštede

 
3. Javno-privatno partnerstvo
 
 • Jasan legislativni okvir;
 • Jasna prava i obveze ESCO tvrtke i JLS;
 • Jasan način provedbe i mogućnosti kombiniranog financiranja (FZOEU i sl.);
 • Projekt se ne mora financirati isključivo iz ostvarenih energetskih ušteda;
 • Obveza izrade Studije opravdanosti ulaganja kojom se uspoređuju tradicionalni model financiranja i ESCO model financiranja – ukoliko se tradicionalni pokaže povoljniji ne može se sklopiti ESCO ugovor;
 • Obavezni sadržaj Ugovora o javno privatnom partnerstvu prema smjernicama Agencije za investicije i konkurentnost garantira zdravi dugoročni odnos JLS i ESCO tvrtke;
 • ESCO tvrtka preuzima rizike financiranja, izgradnje i održavanja- projekt ne predstavlja javni dug;
 • Imovina koja je predmet ulaganja u potpunom je vlasništvu ESCO tvrtke;
 • Po isteku ESCO ugovora rezidualna vrijednost ulaganja se bez naknade predaje u vlasništvo JLS;
 • Prilokom stjecanja dugotrajne imovine kao i tijekom efektuiranja projekta ESCO tvrtka ima pravo na odbitak pretporeza od dobavljača;

MISIJA ESCO INFO CENTRA
Uspostava funkcionalnog ESCO tržišta na području Republike Hrvatske

 VIZIJA ESCO INFO CENTRA
Pružanje podrške svim dionicima ESCO tržišta s ciljem pomoći pri rješavanju pravnih, financijskih i tehničkih problema.

EASME

Izvršna agencija za malo i srednje poduzetništvo (EASME) uspostavljena je od strane Europske komisije kako bi u njezino ime upravljala sa nekoliko programa Europske unije. Zamjenjuje EACI (Izvršnu agenciju za konkurentnost i inovacije) koja je upravljala Europskom poduzetničkom mrežom (EEN), Inteligentnom energijom u Europi (IEE), Eko inovacijama i programom Marco Polo. Programi kojima trenutno upravlja ova agencija:

 • program COSME uključujući Europsku poduzetniku mrežu i poslovanje mladih u Europi;
 • dijelovi programa Horizon 2020 koji se odnose na industrijsko vodstvo, društvene izazove i SME instrument;
 • dio programa LIFE koji je namijenjen zaštiti okoliša i klimatskim akcijama;
 • dio Europskog pomorskog i ribarskog fonda (EMFF);
 • dio programa Inteligentne energije u Europi i inicijative Eko-inovacije.

Cilj EASME agencije je pomoći u stvaranju konkurentnijeg i resursno učinkovitijeg europskog gospodarstva utemeljenog na znanju i inovacijama. Istovremeno, agencija pruža kvalitetnu podršku svojim korisnicima, provodeći politike Europske unije u djelo. Također, brine da projekti financirani sredstvima iz programa za koje je zadužena daju rezultate i dostavlja Europskoj komisiji vrijedne podatke za kreiranje svojih politika.

Više o ovoj agenciji saznajte u OVDJE.:

Izvor: http://ec.europa.eu/easme/

Scroll to Top