Javni poziv za pravne osobe u javnom i privatnom sektoru

Tehnička pomoć osigurana Javnim pozivom podrazumijeva pružanje tehničkog, pravnog i financijskog savjetovanja pri izgradnju sunčanih elektrana na postojećim građevinama (zgradama, kućama ili halama) i za opskrbu električnom energijom na lokaciji građevine.

Koraci od prijave na Javni poziv do izgradnje elektrane:

KORAK 1: Prijava na javni poziv

KORAK 2: Provjera prihvatljivosti prijavitelja i kontaktiranje prijavitelja sa specifičnim upitima

KORAK 3: Tehno-financijska analiza

  • Prikaz osnovnih pokazatelja izgradnje elektrane na osnovu koje prijavitelj može odlučiti da li nastaviti sa prijavom na Javni poziv

KORAK 4: Potpis Sporazuma o suradnji

 • Predložak Sporazuma sa definiranim pravima i obvezama sporazumnih strana dostupan je na poveznici

KORAK 5: Pružanje tehničke pomoći koja uključuje sve ili dio usluga

 PRAVNO SAVJETOVANJE

 • Izrada ugovora potrebnih za realizaciju izgradnje Sunčane elektrane (Ugovor o izvođenju radova na izgradnji sunčane elektrane; Ugovor projektiraj i gradi ili Ugovor o isporuci električne energije (tzv.PPA)), sve na temelju Analize troškova i koristi/studije izvodljivosti i odluci korisnika o modelu financiranja/nabave;
 • Izrada dokumentacije o nabavi, kriterija minimalne stručne i tehničke sposobnosti, te kriterija ekonomski najpovoljnije ponude;
 • Savjetovanje u svezi primjene svih zakonskih i podzakonskih odredbi.

FINANCIJSKO SAVJETOVANJE

 • Izrada i prezentacija Analize troškova i koristi/Studije izvodljivosti, odnosno utjecaja sunčane elektrane na smanjenje troškova električne energije;
 • Prijedlog optimalnog modela nabave/financiranja;
 • Analiza dostupnih EU izvora sufinanciranja za izgradnju sunčane elektrane te ako je primjenjivo prijava i provedba EU projekata s ciljem izgradnje sunčane elektrane.

TEHNIČKO SAVJETOVANJE 

 • Prikupljanje i obrada podataka te modeliranje sunčane elektrane optimalnih karakteristika (optimiziranja vršne snage sunčanih elektrana) prema profilu potrošnje električne energije, priključnoj snazi zgrade te raspoloživoj korisnoj krovnoj površini povoljne orijentacije
 • Definiranje minimalnih tehničkih specifikacija integrirane sunčane elektrane;
 • Revizija postojeće projektne dokumentacije te izrada tehničkih podloga/Idejnog projekta sunčane elektrane za ishođenje elektroenergetske suglasnosti, EOTRP-a i ponude za priključenje na distribucijsku mrežu (HEP ODS)
 • Provjera statičkog računa krovišta (za elektrane veće priključne snage od 200 kWp);
 • Analiza i komunikacija oko uvjeta, dozvola i suglasnosti potrebnih za izgradnju sunčane elektrane

Hodogram obrade klijenata nakon prijave na Javni poziv prikazan je grafikom na poveznici.

Prijave na Javni poziv zaprimat će se do 31. prosinca 2022. godine ili do iskorištenja osiguranih sredstava iz projekta PVMax.

Samom prijavom na Javni poziv ne preuzimate nikakve financijske obveze. Obveza prijavitelja nastaje tek nakon potpisa Sporazuma a odnosi se na obvezu realizacija projekt izgradnje sunčane elektrane najkasnije do 30. lipnja 2024. godine. U slučaju odustajanja od izgradnje sunčane elektrane REGEA ima pravo naplate utrošene tehničke pomoći. Iznos tehničke pomoći biti će istaknut u Sporazumu o dodjeli tehničke pomoći a isti se temelje na opsegu savjetovanja i veličini sunčane elektrane koja se analizira.

Pitanja i odgovori

Gdje se mogu pronaći pojedinosti uvjeta Javnog poziva projekta PVMax?

Cjelovita dokumentacija Javnog poziva nalazi se u nastavku:

Da li je Javni poziv namijenjen za vlasnike stambenih kuća ili suvlasnika u višestambenim zgradama?

Ovim Javnim pozivom nisu osigurana novčana sredstva za tehničku pomoć vlasnicima obiteljskih kuća ili suvlasnicima višestambenih zgrada. REGEA će u sklopu projekta PVMax, temeljem zasebnog Javnog poziva, početkom 2022. godine, pružati tehničku pomoć i fizičkim osobama. Razlog odgode javnog poziva za fizičke osobe jest donošenje novog Zakona o tržištu električne energije (usvojen 1. listopada 2021. godine) te najava novog Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji koji će omogućiti direktnije sudjelovanje fizičkih osoba na tržištu električne energije te omogućiti formiranje energetskih zajednica u svrhu osiguranja samoopskrbe kućanstava.

Da li su projektom PVMax osigurana novčana sredstva za sufinanciranje izgradnje sunčanih elektrana?

Projektom PVMax nisu osigurana novčana sredstva za sufinanciranje kapitalne investicije izgradnje sunčanih elektrana već isključivo pružanje tehničke pomoći u pripremi projekata.

Da li je PVMax tehnička pomoć besplatna?

Tehnička pomoć, koja se dodjeljuje putem Javnog poziva, sufinancirana je u iznosu od 100%, odnosno besplatna je za krajnje korisnike. Od ukupnih troškova tehničke pomoći 90% troškova sufinancirano kroz ELENA program u sklopu HORIZON 2020 (temeljem ugovora između REGEA-e i Europske investicijske banke (ELENA-2019-144)), a preostalih 10% sufinancirano je temeljem vlastitih sredstava REGEA-e.

Potpisuje li se ugovor ili sporazum o dodjeli tehničke pomoći PVMax?

Podnositelj prijave na Javni poziv će u roku od 30 dana od dana dostave cjelovite dokumentacije navedene u Upitniku, zaprimiti zahtjev za potpisom Sporazuma o dodjeli tehničke pomoći u pripremi projekata izgradnje integriranih sunčanih elektrana. Unutar Sporazuma definirana su sva prava i obveze sporazumnih strana.

Koliko je vremena potrebno da se klijentu pruži cjelokupna tehnička pomoć?

Ukupno trajanje isporuka ograničeno ja na najviše 180 dana. Trajanje se može produžiti isključivo u slučaju da klijent duže čeka suglasnosti HEP ODSa, odnosno duže čeka na izdavanje ponude za priključenje sunčane elektrane od HEP ODS-a. Hodogram obrade klijenata nakon prijave na Javni poziv prikazan je sljedećom grafikom. Cjelokupna tehnička pomoć može se opisati u devet faza čije detalje kao i rokove prikazuje grafika u nastavku. Usluga, odnosno tehnička pomoći osigurana projektom PVMax se smatra pruženom okončanjem svih navedenih faza te se ovjerava Zapisnikom o primopredaji.

Putem kojeg programa su osigurana sredstva za projekt PVMax?

Projekt PVMax sufinanciran je sredstvima programa OBZOR 2020 koji provodi Europska komisija putem ELENA programa (www.eib.org/elena). ELENA – European Local ENergy Assistance je zajednička inicijativa Europske investicijske banke (EIB) i Europske komisije koja se provodi u okviru programa Obzor (Horizon) 2020. Osnovni cilj ELENA-e je pružanje tehničke pomoći investicijskim projektima u području održive energije – energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora u zgradarstvu te održivog prometa. 

Što se sve smatra realizacijom sunčane elektrane?

Za korisnike iz javnog sektora pod realizacijom projekta izgradnje sunčane elektrane smatra se pokrenut postupak nadmetanja objavljen u službenom glasniku javne nabave (EOJN), unutar navedenog roka za realizaciju (do 30. lipnja 2024. godine).

 

Za korisnike iz privatnog sektora pod realizacijom projekta izgradnje sunčane elektrane smatra se sklopljen ugovor o izvođenju radova unutar gore navedenog roka za realizaciju (do 30. lipnja 2024. godine) uz ugovorenu obvezu realizacije izgradnje sunčane elektrane najkasnije u roku 2 (dvije) kalendarske godine od sklapanja ugovora o izvođenju radova. Pod realizacijom smatra se ishođenje dozvole za trajni rad sunčane elektrane izdane od strane HEP ODS-a.

Ukratko o ELENA programu iz kojeg je osigurana tehnička pomoći

Projekt PVMax započeo je 1. srpnja 2021. godine sa ciljem pripreme i pokretanja investicije u najmanje 100 MW integriranih sunčanih elektrana na teritoriju Republike Hrvatskoj. Ukupna vrijednost dodijeljene tehničke pomoći programa ELENA iznosi oko 15 milijuna kuna. U sklopu projekta tijekom tri kalendarske godine namjerava se obuhvatiti više od 3000 zgrada – obiteljskih kuća, javnih i privatnih zgrada. Projektom će se osim pripreme sunčanih elektrana provoditi i mjere energetske učinkovitosti povezane s potrošačima električne energije u ciljanim zgradama, kako bi se optimizirao kapacitet sunčanih elektrana.

Projekt PVMax sufinanciran je sredstvima programa OBZOR 2020 koji provodi Europska komisija putem ELENA programa (www.eib.org/elena). ELENA – European Local ENergy Assistance je zajednička inicijativa Europske investicijske banke (EIB) i Europske komisije koja se provodi u okviru programa Obzor (Horizon) 2020.
Osnovni cilj ELENA-e je pružanje tehničke pomoći investicijskim projektima u području održive energije – energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora u zgradarstvu te održivog prometa.

Više informacija možete dobiti putem:
info telefona: 01/3098 315 ili
e-mail: pvmax@regea.org

text

Tehnička pomoć opisana Javnim pozivom sufinancirana je u iznosu od 100%, od čega je 90% troškova sufinancirano kroz ELENA program u sklopu HORIZON 2020 temeljem ugovora sa Europskom investicijskom bankom (broj ugovora o tehničkoj pomoći: ELENA-2019-144) te 10% troškova sufinancirano temeljem vlastitih sredstava REGEA-e.

Napomena: Sadržaj ovog javnog poziva predstavlja isključivo mišljenje REGEA-e te ni na koji način ne odražava mišljenje Europske Unije. Europska investicijska banka i/ili Europska komisija ne snose nikakvu odgovornost za bilo kakav odnos koja može nastati temeljem informacija koje su navedene u javnom pozivu i/ili obveza koje mogu nastati temeljem dokumentacije koja čini sastavni dio ovog javnog poziva