Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

PVMax – Javni poziv


Nepovratna sredstva osigurana u sklopu ovog Javnog poziva, u formi tehničke pomoći, namijenjena su pravnim osobama (vlasnicima građevina na kojima se planira izgradnja integriranih sunčanih elektrana) iz javnog i privatnog sektora na cijelom teritoriju RH.

Tehnička pomoć opisana Javnim pozivom sufinancirana je u iznosu od 100%, od čega je 90% troškova sufinancirano kroz ELENA program u sklopu HORIZON 2020 temeljem ugovora sa Europskom investicijskom bankom (broj ugovora o tehničkoj pomoći: ELENA-2019-144) te 10% troškova sufinancirano temeljem vlastitih sredstava REGEA-e. Prijave na ovaj Javni poziv  zaprimat će se do 31. prosinca 2022. godine ili do iskorištenja osiguranih sredstava iz projekta PVMax.

Tehnička pomoć osigurana Javnim pozivom podrazumijeva pružanje usluge obavljanja pripremnih aktivnosti za pravne osobe (iz javnog i privatnog sektora), a što uključuje sve ili dio aktivnosti usluga:
a) tehničkog savjetovanja
b) financijskog savjetovanja
c) pravnog savjetovanja

Pružatelj tehničke pomoći obvezuje se pružiti uslugu pripreme projekata što okvirno uključuje sve ili dio aktivnosti:

a) Tehničko savjetovanje

 • Prikupljanje i obrada podataka te modeliranje sunčane elektrane optimalnih karakteristika (optimiziranja vršne snage sunčanih elektrana) prema profilu potrošnje električne energije priključnoj snazi zgrade te raspoloživoj korisnoj krovnoj površini povoljne orijentacije
 • Definiranje minimalnih tehničkih specifikacija integrirane sunčane elektrane
 • Revizija postojeće projektne dokumentacije te izrada tehničkih podloga/Idejnog projekta sunčane elektrane za ishođenje elektroenergetske suglasnosti, EOTRP-a i ponude za priključenje na distribucijsku mrežu (HEP ODS)
 • Provjera statičkog računa krovišta (za elektrane priključne snage od 200 kWp)
 • Analiza i komunikacija oko uvjeta, dozvola i suglasnosti potrebnih za izgradnju sunčane elektrane

b) Financijsko savjetovanje

 • Izrada i prezentacija Analize troškova i koristi/Studije izvodljivosti, odnosno utjecaja sunčane elektrane na smanjenje troškova električne energije
 • Prijedlog optimalnog modela nabave/financiranja
 • Analiza dostupnih EU izvora sufinanciranja za izgradnju sunčane elektrane te ako je primjenjivo prijava i provedba EU projekata s ciljem izgradnje sunčane elektrane

c) Pravno savjetovanje

 • Izrada ugovora potrebnih za realizaciju izgradnje Sunčane elektrane (Ugovor o izvođenju radova na izgradnji sunčane elektrane; Ugovor projektiraj i gradi ili Ugovor o isporuci električne energije (tzv.PPA)), sve na temelju Analize troškova i koristi/studije izvodljivosti i odluci korisnika o modelu financiranja/nabave;
 • Izrada dokumentacije o nabavi, kriterija minimalne stručne i tehničke sposobnosti, te kriterija ekonomski najpovoljnije ponude;
 • Savjetovanje u svezi primjene svih zakonskih i podzakonskih odredbi.

Podnositelj prijave na Javni poziv će u roku od 30 dana od dana dostave cjelovite dokumentacije, zaprimiti zahtjev za potpisom Sporazuma o dodjeli tehničke pomoći u pripremi projekata izgradnje integriranih sunčanih elektrana. Unutar Sporazuma definirana su sva prava i obveze sporazumnih strana. Obveza Primatelja tehničke pomoći jest realizacija projekt izgradnje sunčane elektrane najkasnije do 30. lipnja 2024. godine. U slučaju ne realizacije, REGEA ima pravo naplate utrošene tehničke pomoći.

Za korisnike iz javnog sektora pod realizacijom projekta izgradnje sunčane elektrane smatra se sklopljen ugovor o izvođenju radova ili postupak nadmetanja objavljen u službenom glasniku javne nabave (EOJN), unutar gore navedenog roka za realizaciju.

Za korisnike iz privatnog sektora pod realizacijom projekta izgradnje sunčane elektrane smatra se sklopljen ugovor o izvođenju radova unutar gore navedenog roka za realizaciju s jasno ugovorenom obvezom izvođača radova da sunčanu elektranu mora izgraditi najkasnije u roku 2 (dvije) kalendarske godine od sklapanja ugovora o izvođenju radova.

Projektom PVMax se ne predviđa sufinanciranje kapitalne investicije izgradnje sunčanih elektrana već isključivo pružanje tehnička pomoć u pripremi projekata.

Više informacija možete dobiti putem:
info telefona: 01/3098 315 ili
e-mail: pvmax@regea.org
Link na natječajnu dokumentaciju: https://regea.org/dokumentacija/

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
REGEA-BIJELI-01

Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske

GLAVNI URED
Andrije Žaje 10
10 000 Zagreb
T +385 1 3098 315
F +385 1 3098 316
URED KARLOVAC
Jurja Haulika 14
47 000 Karlovac
T +385 (0)47 649 450
F +385 (0)47 658 490
URED BRAČAK
Bračak 4
49210 Zabok
T +385 (0)49 658 550

OIB/VAT broj: HR93298204867
IBAN:HR8423600001101998301,  Zagrebačka banka d.d.
SWIFT: ZABAHR2X

Pratite nas!

Prijavi se na newsletter

Scroll to Top
Malcare WordPress Security