ENTRAIN: EU projektima do brže energetske tranzicije

Prema podacima Eurostata, u kućanstvima diljem EU-a, više od 64 % neposredne potrošnje energije odnosi se na grijanje domova, a gotovo 15 % na zagrijavanje vode. S obzirom na velik postotak potrošnje energije za potrebe grijanja prostora i vode, povećanje udjela obnovljivih izvora energije u sektoru grijanja i hlađenja nužno je kako bi se smanjila ovisnost o plinu i fosilnim gorivima, a čemu projekt ENTRAIN želi pridonijeti provedbom projektnih aktivnosti.

Projekt ENTRAIN (ENhancing renewable heaT planning for improving the aiR quAlity of commuNities) počeo se provoditi u travnju 2019. godine, a REGEA s još pet projektnih partnera iz Austrije, Njemačke, Slovenije, Italije i Poljske čini projektni konzorcij. Fokus je projekta na jačanju kapaciteta javnih tijela u energetskom planiranju i razvoju strateških dokumenata kojima bi se potaknula upotreba lokalno dostupnih obnovljivih izvora energije u sustavima područnog grijanja. Poboljšanjem kapaciteta tijela javnih vlasti za sustavno i učinkovito energetsko planiranje u pet država sudionica, korištenjem obnovljivih izvora energije (solarna energija, biomasa, otpadna toplina, toplinske crpke i geotermalni izvori), kao i promicanjem strukturirane suradnje svih uključenih dionika, očekuje se smanjenje upotrebe fosilnih goriva i emisija CO2 te poboljšanje kvalitete zraka i socioekonomskih koristi u lokalnim zajednicama.

Projekt ENTRAIN trogodišnji je projekt koji financira Europska unija u okviru programa Interreg Central Europe (Program regionalne suradnje za Srednju Europu). Ukupna vrijednost projekta iznosi 2,446.585,00 EUR, od čega je 1,996.804,75 EUR financirano sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Ciljevi projekta će se postići uključivanjem lokalnih dionika i prijenosom znanja i iskustva od strane iskusnijih projektnih partnera u sektoru područnog grijanja na obnovljive izvore energije iz Austrije i Njemačke. Početnim istraživanjima i analizama, evaluacijom potencijala obnovljivih izvora energije za grijanje te razvojem regionalnih akcijskih planova definirat će se potrebne aktivnosti, mjere i alati za razvoj sustava područnog grijanja na obnovljive izvore energije te identificirati područja s najviše potencijala za provedbu pilot-projekata. Za identificirana pilot-područja bit će pripremljene studije izvodljivosti za pilot-projekte izgradnje novih sustava područnog grijanja na obnovljive izvore energije ili nadogradnju postojećih.

Kako bi se postigla strukturna suradnja, u svakoj ciljanoj regiji osnovat će se regionalne akcijske grupe dionika koje će uz 24 pridružena partnera okupljati i predstavnike nacionalnih i regionalnih relevantnih tijela.

U proteklom razdoblju organiziran je početni sastanak projektnih partnera u Milanu te je održan prvi sastanak regionalne akcijske grupe kojem su prisustvovali predstavnici Karlovačke, Krapinsko‑zagorske i Zagrebačke županije te predstavnici Hrvatskih šuma. Sudionici regionalne akcijske grupe tijekom provedbe projekta sudjelovat će u pripremi akcijskih planova, mjera te poticanju inicijativa kojima se promovira korištenje toplinske energije iz obnovljivih izvora energije. Okupljanjem tijela javne vlasti, udruga, pravnih osoba te ostalih zainteresiranih dionika u regionalnu akcijsku grupu, omogućit će se suradnja između dionika, učinkovitiji rad na identificiranju izazova i analiziranju mogućnosti za daljnji razvoj područnih grijanja na obnovljive izvore energije na lokalnoj i regionalnoj razini. Sudionici regionalne akcijske grupe na redovitim će okupljanjima moći razmjenjivati znanja i iskustva sa sudionicima na transnacionalnoj razini čime se potiče inovativniji pristup te osvještava važnost teme.