Projekt BioRES polako privodimo kraju

Projekt BioRES predstavlja tek jedan manji dio aktivnosti usmjerenih na povećano iskorištavanje šumske biomase za energiju koje provodi REGEA, a koje uključuju projekte ugradnje kotlova na biomasu u školama Karlovačke i Zagrebačke županije, projekt područnog grijanja na biomasu u općini Pokupsko, projekt H2020 BioVill te druge.

Projekt BioRES financiran je od strane Europske komisije kroz program Obzor (Horizon) 2020, a traje od 1.1.2015. do 30.6.2017. Glavni cilj projekta je poticanje i potpora uvođenja inovativnog koncepta sabirno-logističkih centara za biomasu (SLC) u Srbiji, Hrvatskoj i Bugarskoj, a što se temelji na međunarodnoj suradnji s tehnološkim predvodnicima iz Europe. Sabirno – logistički centri kao regionalna središta doprinijeti će povećanju lokalne ponude i potražnje za drvnim energentima.

Sabirno-logistički centri za biomasu (SLC-i) su lokalni ili regionalni centri sa optimiziranom logistikom i organiziranim trgovačkim djelatnostima pri čemu se razni drvni energenti (ili toplina) standardizirane kvalitete stavljaju na tržište, s naglaskom na domaće tržište. Radi se o inovativnom poslovnom modelu koji će konkurentno djelovati kao posredničko tijelo u organizaciji regionalnih opskrbnih lanaca na području drvne bioenergije između lokalnih opskrbljivača biomasom i raznih potrošača, kao što su privatna kućanstva ili pak toplane. U Sloveniji, Austriji, Njemačkoj i Finskoj SLC-i konkuriraju na tržištima u različitim organizacijskim strukturama sa vlastitom proizvodnjom, skladišnim prostorom i logistikom. Projekt BioRES ima cilj uspostaviti najmanje 6-8 novih SLC-a u najmanje 2 od 3 države sudionice (Hrvatska, Srbija i Bugarska) za vrijeme trajanja projekta.

Kroz projekt BioRES proveden je cijeli niz obrazovnih aktivnosti s ciljem prijenosa znanja o SLC konceptu (radionice, studijska putovanja, webinari, informativni dani), a također su za odabrane lokacije odnosno konkretne investitore za koje je utvrđen najveći potencijal za uspostavu SLC-a izrađene studije izvodljivosti u kojima se detaljno analiziraju svi aspekti za uspješnu uspostavu. Kao rezultat projekta u Hrvatskoj je od strane privatnih poduzetnika uspostavljeno 3 SLC-a na lokacijama Jastrebarsko, Krašić te Josipdol.

Iako se 10. svibnja u Bruxellesu održava završna konferencija projekta BioRES, REGEA će nastaviti s provođenjem svih navedenih i sličnih aktivnosti i projekata u skladu sa svojom misijom i vizijom, a uspostavljeni sabirno-logistički centri za biomasu u sklopu BioRES projekta doprinijet će boljoj kvaliteti goriva iz čvrste biomase na hrvatskom tržištu.