Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Prijavite svoj zeleni projekt!


Prijavite svoj zeleni projekt!

Očekujemo vas! Zagrebačka banka i REGEA zajedno potiču inovativne projekte – budite kreativni i drugačiji.

Zagrebačka banka u suradnji s Regionalnom energetskom agencijom Sjeverozapadne Hrvatske objavljuje natječaj za donacije „Moja zelena zona!“ za svrhu poticanja primjene novih i inovativnih metoda upotrebe zelenih tehnologija, poglavito održivog iskorištavanja energije te zapošljavanja i gospodarskog rasta u Republici Hrvatskoj, a u skladu sa svojom poslovnom politikom i dosadašnjom dobrom praksom.

1. Tko se može prijaviti?

 U sklopu ovog natječaja prijave mogu podnijeti obrtnici, male i srednje tvrtke, udruge (organizacije civilnog društva), poljoprivrednici i obiteljska poljoprivredna gospodarstva, znanstvene i školske ustanove, jedinice lokalne uprave i regionalne samouprave (općine, gradovi, županije) te zadruge hrvatskih branitelja.

 Prijave se podnose za projekte koji se odnose na energetsku učinkovitost, iskorištavanje obnovljivih izvora energije, održivu gradnju, čistiji transport, primjenu inovativnih metoda i materijala za zaštitu okoliša, proizvodnju zdrave hrane, pokretanje istraživačkog projekta, izdavačku djelatnost u svrhu informiranja i educiranja o zelenim temama,  obrazovnu djelatnost u smislu organiziranja seminara, radionica, predavanja i sl.

Svaki prijavitelj može prijaviti samo jedan projekt.

Donacija koja se dodjeljuje mora biti utrošena u projekt ili dio prijavljenog projekta u roku od godine dana, a za utrošak sredstava donacije tražit će se dokazni materijal. Trajanje prijavljenog projekta može biti i dulje od jedne godine od dana početka provedbe projekta, a provodi se na području Republike Hrvatske.

Na Natječaj se ne mogu prijaviti:

– projekti koji su već sufinancirani u okviru programa Europske unije ili iz drugih izvora međunarodne pomoći bez obzira na karakter sufinanciranja;

– projekti usmjereni isključivo na zadovoljavanje temeljnih potreba poslovanja prijavitelja (npr. kupnja opreme, pokrivanje troškova redovitog poslovanja).

2. Iznos financijskih sredstava

Iznos donacije za dva prvonagrađena projekta:

  1. donacija u iznosu od 150.000 kn
  2. donacija u iznosu od 150.000 kn

Navedeni su bruto iznosi donacija te porezne obveze podmiruje prijavitelj, u skladu s važećim propisima.

3. Tijek izbora

– deset najboljih projekata odabranih od Komisije stavlja se na javno glasovanje koje će biti organizirano na micrositeu Zagrebačke banke Zelena zona, http://www.zelenazona.hr/.

– nakon završenog procesa javnog glasovanja jedna donacija bit će dodijeljena najboljem projektu koji je dobio najveći broj glasova putem micrositea, a druga će biti dodijeljena prema izboru stručne komisije.

Svi sudionici Natječaja će biti obaviješteni o rezultatima putem medija te putem internetske stranice Zagrebačke banke (www.zaba.hr, www.zelenazona.hr) i Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske (www.regea.org).

Odluka Povjerenstva je konačna, a žalba nije dopuštena.

4. Uvjeti prijave

Prijave za donacije projektima razmatrat će se isključivo pod sljedećim uvjetima:

– prijava je poslana u propisanom roku;

– prijava je poslana na propisanim prijavnim obrascima;

– prijavni obrasci su uredno i potpuno popunjeni te poslani u papirnatom ili elektroničkom obliku na CD-u, u skladu s uputama;

– prijavitelj je registriran na području Republike Hrvatske, što dokazuje propisanim dokumentom (obrtnik – preslika obrtnice, male i srednje tvrtke – preslika NKD i sl.).

Prijavitelj mora imati ljudske i materijalne resurse potrebne za provođenje prijavljenog projekta.

5. Osnovni kriteriji za odabir projekata

Utvrđuju se osnovni kriteriji za procjenu – svaki kriterij donosi maksimalno 10 bodova:

1. UTJECAJ PROJEKTA

Utjecaj projekta na zajednicu i okoliš u kojem se projekt provodi.

2. ODRŽIVOST PROJEKTA

Doprinos projekta zelenijem i konkurentnijem društvu. . Procjena prihoda ili ušteda koje projekt donosi.

3. MOGUĆNOST PRIJENOSA I REPLICIRANJA

Projekt treba biti prenosiv, a rezultati široko primjenjivi. Najbolji projekti bit će promovirani s ciljem da se uspješna praksa primjenjuje širom Republike Hrvatske i tako pridonese još većim pozitivnim učincima projektne ideje.

6. Dostavljanje prijava projekata

Projekt za dodjelu donacije u 2013. godini prijavljuje se u skladu s uputama iz Natječaja popunjavanjem obrazaca koji se nalaze ne stranicama www.zaba.hr, www.zelenazona.hr i www.regea.org. Propisanu dokumentaciju potrebno je poslati u papirnatom (jedan izvornik) ili elektroničkom obliku (na CD-u).

Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezni obrazac vlastoručno potpisan od osobe ovlaštene za zastupanje i ovjeren službenim pečatom prijavitelja (ili preslikom osobnih dokumenata). Prijava u elektroničkom obliku (na CD-u) sadržajno mora biti identična onoj u papirnatom obliku.

Prijavna dokumentacija sastoji se od obveznoga i neobveznoga dijela.

Obvezni dio prijavne dokumentacije je:

–       prijavni obrazac;

–       preslika isprave koja dokazuje da je prijavitelj registriran na području Republike Hrvatske;

–       popis priloga koji se dostavljaju uz prijavu.

Neobvezni dio prijavne dokumentacije jesu:

–       pisma namjere dionika koji podupiru projekt ili pisma preporuke;

–       tehnička ili ostala dokumentacija ili informacije vezane za projekt koji se prijavljuje;

–       fotografije, zapisi, publikacije, novinski članci te ostali materijal koji pokazuje sposobnost i dosadašnja iskustva prijavitelja;

–       ostalo.

Prijave se, zajedno sa svom dokumentacijom, dostavljaju preporučenom poštom

ili osobno u zatvorenoj omotnici na adresu:

 

Zagrebačka banka

Identitet i komuniciranje

Cesarčeva 2

10000 Zagreb

uz naznaku: Prijava na Natječaj „Moja Zelena zona!“ – Ne otvarati.

Rok za dostavu prijava je 30. rujna 2013. godine.

Prijava je dostavljena u roku ako je na prijamnom žigu vidljivo da je zaprimljena u pošti do kraja datuma koji je naznačen kao rok za prijavu na Natječaj. Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.

 7.    Sažetak rokova

5. lipnja 2013. objava Natječaja

do 30. rujna 2013. predaja prijava

21. listopada 2013. objava 10 najboljih projekata za javno glasovanje

od 4. do 17. studenoga 2013. javno glasovanje na micrositeu Zagrebačke banke

25. studenoga 2013. objava pobjedničkih projekata.

8. Ostale informacije

Ovaj natječaj objavljen je na web-stranicama www.zaba.hr, www.zelenazona.hr i www.regea.org.

Dostavljanjem dokumentacije na ovaj natječaj prijavitelj daje odobrenje Zagrebačkoj banci da osnovne podatke o njemu i o prijavljenom projektu objavi na internetskim stranicama www.zaba.hr, www.zelenazona.hr i www.regea.org i u drugim izvješćima.

 Sva pitanja vezana za Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu:

dop@unicreditgroup.zaba.hr.

 

 

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top