Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

NP Plitvička jezera odabiru smjer održivog razvoja!


Nacionalni park Plitvička jezera biser je kontinentalne Hrvatske i naš najpoznatiji i najposjećeniji nacionalni park. Dom je za čak 1267 različitih biljnih vrsta, 321 vrste leptira, 157 vrsta ptica, preko 50 vrsta sisavaca i mnogih drugih životinjskih vrsta. Zbog svoje jedinstvene prirodne ljepote Plitvička jezera su 1979. godine uvrštena na Listu svjetske prirodne baštine.

Kako Plitvička jezera godišnje posjeti preko milijun posjetitelja, pri čemu se troše značajne količine energije, uprava parka posljednjih nekoliko godina ulaže značajne napore u primjeni energetske učinkovitosti i korištenju obnovljivih izvora energije, a prve investicije su pred realizacijom.

Ponosno možemo istaknuti da je upravo REGEA za Park još 2013. godine izradila strateški planski dokument pod nazivom Energetski plan Nacionalnog parka Plitvička jezera kojim su, na osnovi provedenih energetskih analiza, predloženi konkretni projekti i aktivnosti povećanja korištenja obnovljivih izvora energije i poboljšanja energetske učinkovitosti raznih sektora energetske potrošnje na području Parka. Energetski plan izrađen je s ciljem zaštite prirode i okoliša, kao i poboljšanja kvalitete turističke ponude Parka prema načelima održivog razvoja.

Dvije godine poslije i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode odlučilo je izraditi Program poticanja korištenja obnovljivih izvora energije i povećanja energetske učinkovitosti u nacionalnim parkovima i parkovima prirode Republike Hrvatske kako bi stvorilo preduvjete za sustavno poticanje investicija u održivo korištenje energije na posebno zaštićenim područjima nacionalnih parkova i parkova prirode, što je Nacionalnom parku Plitvička jezera dalo dodatni motiv u planiranju održivog energetskog razvoja Parka.

Kao prioritetne projekte Park je identificirao rekonstrukciju javne rasvjete, prelazak sa srednje lakog lož ulja na biomasu u kotlovnicama na području Parka te energetsku obnovu objekata Lugarnica Čorkova uvala i Sportsko-rekreativnog centra Mukinje.

Projekt rekonstrukcije javne rasvjete najzreliji je od navedenih projekata- izrađen je glavni projekt te je pripremljena dokumentacija za nadmetanje za odabir izvoditelja radova. Projekt ukupne vrijednosti 3 milijuna HRK predviđa zamjenu dotrajale i energetski neučinkovite rasvjete novim modernim tehničkim rješenjima baziranim na NaVT izvoru svjetlosti, minimalnog svjetlosnog onečišćenja (ULOR=0) kako bi se ostvarila maksimalna zaštita prirodne baštine.

Prva kotlovnica koja će se na području parka rekonstruirati i prijeći na energent biomasu je kotlovnica kapaciteta 900 kW u sklopu Sportsko-rekreativnog centra Mukinje, koji je i sam predmet integralne energetske obnove. Projekt težak oko 25 milijuna HRK u početnoj je fazi realizacije, odnosno kroz postupak javne nabave odabrana je projektantska kuća koja izrađuje projektnu dokumentaciju integralne energetske obnove centra.

U sklopu energetske obnove zgrade planira se u arhitektonsko građevinskom dijelu rekonstruirati kompletna ovojnica grijanog prostora zgrade na razinu toplinske izolacije energetskog razreda A (Q“H, nd<25 kWh/m2a), kao i uređenje kompletnog interijera zgrade i dovođenje u funkcionalno stanje prema potrebama investitora. Isto tako, planirana je rekonstrukcija svih postojećih instalacija i opreme (elektroinstalacija, strojarske opreme, vodovoda i odvodnje) na način da se postignu svojstva zgrade gotovo nulte energije sa korištenjem obnovljivih izvora energije.

U prvoj fazi izrade projektne dokumentacije prikupiti će se podaci o osnovnim fizikalnim i energetskim svojstvima zgrade te izraditi Idejno rješenje energetske obnove sa opisom mjera energetske obnove u svrhu povećanja energetske učinkovitosti sa prijedlogom namjene i prenamjene pojedinih prostora. U drugoj fazi izrade projektne dokumentacije ishoditi će se svi potrebni posebni uvjeti i suglasnosti, izraditi Elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom te projektna dokumentacija za izvođenje radova rekonstrukcije i energetske obnove na razini Glavnog projekta i izvedbenih detalja sa troškovnicima. Valja istaknuti da su pojedini dijelovi zgrade zaštićeni pa je radove potrebno projektirati u skladu sa stručnim mišljenjem i smjernicama nadležnog konzervatorskog ureda te ishoditi potvrdu na projektnu dokumentaciju, odnosno Glavni projekt.

Ostale kotlovnice u Parku (glavna kotlovnica u sklopu hotela Plitvice 5,4 MW, kotlovnica u sklopu naselja Mukinje 3 MW te kotlovnica u sklopu naselja Jezerce 1,7 MW) također su u planu za rekonstrukciju u bliskoj budućnosti. Trenutno su navedeni projekti u fazi planiranja tj. rješavanja imovinsko pravnih pitanja i planiranja lokacija za izmještanje pojedinih sustava.

Zgrada lugarnice Čorkova uvala nalazi se na Listi preventivno zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske, a izgrađena je 1955. godine prema projektu kultnog hrvatskog arhitekta Ivana Vitića. Lugarnica je danas djelomično u upotrebi (samo prizemlje). U sklopu energetske obnove zgrade lugarnice planira se u arhitektonsko građevinskom dijelu rekonstruirati kompletna ovojnica grijanog prostora zgrade na razinu toplinske izolacije energetskog razreda A (Q“H, nd<25 kWh/m2a) s ciljem transformacije zgrade u zgradu gotovo nulte potrošnje energije.

Zgrada lugarnice nalazi se na području na kojem ne postoji infrastruktura te će se potrebe za energijom u cijelosti koristiti iz obnovljivih izora energije. Električna energija će se tako dobivati iz sunčeve energije putem instaliranih fotonaponskih panela sa pripadajućim akumulatorskim spremnicima, planirana je izvedba spremnika kišnice za potrebe tehnološke vode dok će sustav grijanja i pripreme potrošne tople vode koristiti biomasu (sječka) kao energent.

Planirana namjena građevine je istraživački centar s pripadnim smještajnim kapacitetima znanstvenika, potom prezentacijski centar s manjom prezentacijskom dvoranom te smještajnim kapacitetom.

U svrhu provedbe ovog projekta ukupne vrijednosti oko 6 milijuna HRK, čija se realizacija očekuje tijekom 2017. godine, izrađeni su Idejni i Glavni projekt integralne energetske obnove objekta.

Zatvaranje financijske konstrukcije za provedbu navedenih projekata ostvariti će se povlačenjem sredstava iz strukturnih fondova, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te vlastitim sredstvima. Trenutno je otvoren Poziv na dostavu projektnih prijedloga Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode koji je pokrenut u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. na kojeg se Park planira javiti u svrhu osiguranja 85% bespovratnog financiranja za provedbu projekta integralne energetske obnove Sportsko-rekreativnog centra Mukinje.

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top