Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

NEWLIGHT – Završna inventura


NEWLIGHT će proizvesti uštede od 16,500.000,00 kn

Potpisom Sporazuma o provedbi projekta rekonstrukcije i gradnje sustava javne rasvjete s Krapinsko‑zagorskom i Zagrebačkom županijom, tijekom 2015. godine projektu NEWLIGHT pristupilo je 57 jedinica lokalne samouprave (28 iz Krapinsko‑zagorske i 29 iz Zagrebačke županije). Na osnovu navedenih Sporazuma, REGEA, Krapinsko‑zagorska i Zagrebačka županija uspješno su prijavile projekt NEWLGIHT na ELENA program Europske investicijske banka 27. listopada 2015. godine i time osigurale 710.000 EUR bespovratne pomoći za provedbu pripremnih aktivnosti (90% ukupnog troška pripremnih aktivnosti) te preuzele ambicioznu obvezu pokretanje investicije od minimalno 15,800.000 EUR u sljedećih 36 mjeseci. Preostalih 10% troškova pripremnih aktivnosti financirane su iz proračuna Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije.

Projekt je uspješno okončan 27. listopada 2018. godine te je do danas na području Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije pokrenuta investicija od oko 22,000.000 EUR.

Protekle tri godine, u sklopu pripremnih aktivnosti, REGEA je koordinirala i u suradnji s podugovaračima provela sljedeće aktivnosti

Snimanje postojećeg stanja sustava javne rasvjete

Snimanje postojećeg stanja sustava javne rasvjete u svih 57 uključenih jedinica lokalne samouprave (JLS), temeljem Metodologije koju je REGEA izradila, snimljeno je više od 72.000 svjetiljki te prikupljeno više od 4,5 milijuna atributa javne rasvjete GIS aplikacijom (koju je REGEA razvila s hrvatskom tvrtkom i besplatno dala na korištenje svim podugovaračima, odnosno energetskim pregledateljima). To je velik iskorak u načinu prikupljanja i digitalizaciji atributa pri izradi energetskih pregleda. Pri snimanju postojećeg stanja prikupljeni su i analizirani svi podaci prometnica te su izrađeni Elaborati kategorizacije svih prometnica u 57 JLS-a (utvrđivanje kategorije temeljem norme HRN EN 13201-1:2015), ovjereni od strane ovlaštenih inženjera elektrotehnike.

Izrada Akcijskih planova rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja sustavom javne rasvjete

Na temelju snimka postojećeg stanja i Elaborata kategorizacije prometnica izrađeni su Akcijski planovi rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja sustavom javne rasvjete za svih 57 jedinica lokalne samouprave uključenih u projekt NEWLIGHT. Obveza izrade Akcijskog plana rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja sustavom javne rasvjete definirana je Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 114/11). U Akcijskim planovima detaljno je razrađen plan modernizacije, rekonstrukcije i gradnje sustava javne rasvjete za period od sljedećih 10 godina s ciljem usklađenja postojećeg sustava javne rasvjete s legislativnim okvirom Republike Hrvatske te sigurnosnim standardima i normama. Analizirani su potencijalni izvori financiranja modernizacije sustava javne rasvjete uz procjene financijskih pokazatelja provedbe (procjena visine investicije, potencijala troškovnih i energetskih ušteda). Akcijski planovi detaljno su prezentirani u svim JLS-ima, kako načelnicima, pročelnicima, komunalnim djelatnicima tako i vijećnicima na sjednicama općinskih i gradskih vijeća. Na osnovi Akcijskih planova donesene su odluke o optimalnom obuhvatu rekonstrukcije javne rasvjete i modelu financiranja.

Izrada natječajne dokumentacije

U sklopu projekta NEWLIGHT izrađene su 3 osnovne vrste dokumentacije o nabavi: Projektiraj i gradi, Ugovor o energetskom učinku te Javno-privatno partnerstvo. Za svaki JLS uključen u projekt NEWLIGHT pripremljena je cjelokupna pojedinačno prilagođena natječajna dokumentacija za provedbu postupka javne nabave te Ugovori sa svim potrebnim prilozima, a sve sukladno odluci pojedinog JLS-a o optimalnom modelu financiranja rekonstrukcije i modernizacije sustava javne rasvjete (za dio JLS-ova pripremljeno je i nekoliko verzija dokumentacije o nabavi sukladno promjenama odluke o optimalnom modelu financiranja).

Uz navedene aktivnosti, pokazala se potreba za upoznavanjem svih uključenih dionika s alternativnim modelima financiranja. Tako je u protekle tri godine održano nekoliko sastanka s potencijalnim ESCO tvrtkama i financijskim insitucijama.

Sve pripremne aktivnosti rezultirale su pokretanjem modernizacije sustava javne rasvjete u 32 jedinice lokalne samouprave, a preostalih je 25 JLS-ova zbog loših financijskih pokazatelja (neisplativosti) modernizacije odlučilo pričekati razvoj situacije po pitanju sredstava ESIF-a za rekonstrukciju sustava javne rasvjete.

Od 32 JLS-a koji su pokrenuli projekt, 16 je njih za financiranje modernizacije koristilo Ugovor o energetskom učinku, 10 je JLS-ova modernizaciju financiralo tradicionalnim ugovorom o nabavi robe, 5 JLS-ova ugovorom o najmu, a 1 JLS ugovorom Projektiraj i gradi.

Ukupno je pokrenuta investicija od 162,795.307,53 HRK (21,999.365 EUR), od čega je 128,196.992 HRK ugovorom o energetskom učinku, 18,250.000 HRK ugovorom o najmu, 14,473.315,53 tradicionalnim ugovorom o nabavi robe  te 1,875.000 HRK ugovorom Projektiraj i gradi.

Modernizacija je provedena ili se provodi na 54.830 svjetiljki, što predstavlja oko 76% od ukupnog broja svjetiljki na području JLS uključenih u projekt.

Po provedenoj modernizaciji, sukladno provedenim analizama očekuju se uštede u instaliranoj radoj snazi od 5.113 kW, odnosno oko 22,2 GWh godišnje (ekvivalent potrošnje el. en. u 7.777 kućanstava).

Godišnje troškovne uštede samo na potrošnji el. energije procjenjuju se na više od 16,500.000 HRK, a izvjesne su i znatne uštede u održavanju, koje u sklopu projekta nisu monetizirane. Godišnje smanjenje emisije CO2 biti će više od 5.200 tona.

Marko Miletić, mag.ing.el.

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top