Kompletna obnova i dogradnja Medicinske škole u Karlovcu

Medicinska škola u Karlovcu, izgrađena je kao samostojeća građevina, na adresi Dr. Andrije Štampara 5 u Karlovcu. Započela je s radom 1960. godine pod nazivom Škola za medicinske sestre. Okvirne tlocrtne dimenzije objekta bile su 50,3 x 16,1 metara. U objektu je smješteno predvorje, hodnik, ured uprave škole, kabineti profesora, učionice, sanitarije i zbornica. Godine 1999. dograđena je sportska dvorana sa svlačionicama, spremištem i sanitarnim prostorima te je proširena knjižnica. Okvirne tlocrtne dimenzije dograđene dvorane su 17,1 × 10,2 metara tako da je cjelokupna građevina Medicinske škole u konačnici bila prizemnica ukupne tlocrtne površine cca 900 m2. Projektom rekonstrukcije i dogradnje predviđeno je uklanjanje dijela postojeće zgrade, dogradnja prizemlja i nadogradnja dvije etaže. Zgrada će imati ravni krov, a tlocrtni gabarit rekonstruirane građevine iznosio bi max. 54,45 x 28,15 m, katnosti P+2.

Potres koji je pogodio Sisačko-moslavačku županiju, Grad Zagreba, Krapinsko-zagorsku županije, Zagrebačku županije i Karlovačku županije u prosincu 2020. godine poremetio je planiranu dinamiku provedbe tog ambicioznog projekta budući da je potres dodatno narušio statiku objekta u dijelu temeljenja te ugrozio njegovu funkcionalnost.

Iz tog razloga, pristupilo se prvo cjelovitoj potresnoj obnovi objekta, a paralelno i izmjeni i dopuni postojeće dokumentacije, odnosno građevinske dozvole, za dogradnju.

Projektna dokumentacija za cjelovitu obnovu te radovi koji se izvode sukladno izrađenoj dokumentaciji, odnosno cijela operacija Cjelovita obnova zgrade Medicinske škole Karlovac, financirana je iz Fonda solidarnosti Europske Unije temeljem prijave na Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom (referentna oznaka: FSEU.2022.MZO )na osnovi koje je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2022.MZO.082.

Za osiguranje pouzdanosti odnosno povećanja globalne otpornosti na potres vodilo se sljedećim načelima: pojačavanje svih nosivih elemenata, sustavno pojačanje nadvoja koji predstavljaju slabe karike u lancu nosivosti, sustavno povezivanje okomitih zidova koji se spajaju i pojačanje zidova u kritičnim područjima konstrukcije, povezivanje sekundarnih elemenata s nosivom konstrukcijom kako bi se izbjegao gubitak stabilnosti izvan ravnine, sanacija temelja podbetoniravanjem. Na osnovi navedenog, pristupilo se izradi projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu uz naglasak i na poštivanje načela „ne nanosi bitnu štetu“( Do no significant harm) okolišnim ciljevima.

Nakon izrade projektne dokumentacije i provedene javne nabave za izvođača radova, u travnju 2023. godine započeli su radovi cjelovite potresne obnove Medicinske škole Karlovac.

Paralelno je izrađivana dokumentacija za izmjenu i dopunu građevinske dozvole za dogradnju u skladu s novim potrebama i željama investitora, a koje se odnose se na: izmjenu načina grijanja i hlađenja zgrade (dizalica topline), manje izmjene u tlocrtnoj dispoziciji prostorija, odnosno povećanje ukupne površine zgrade zbog novih potreba investitora (organizirana prehrana, stručni laboratoriji, kabineti, veća knjižnica, dvorana za predavanja), proširenje predviđenog parkirališta zbog nedostatnih parkirnih mjesta te uključivanje postupka cjelovite obnove postojećeg dijela školske zgrade oštećene u potresu.

Rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole izdano je u srpnju 2023, a krajem rujna, nakon provedene javne nabave za izvođača radova i stručni nadzor nad izvođenjem radova dogradnje, započelo se i s tom fazom projekta.

Valja naglasiti posebnost situacije na gradilištu gdje je u tijeku provedba radova Cjelovite obnove zgrade Medicinske škole Karlovac, a radovi rekonstrukcije i dogradnje nadovezuju se na radove cjelovite obnove, odnosno s njima čine cjelinu. Zbog svega navedenog, nužno je usklađenje aktivnosti radova na gradilištu temeljem dvaju navedenih projekata. Zahtijeva se svakodnevna koordinacija – suradnja svih dionika, usklađivanje dinamičkih planova, a posebno će to biti izazovno u dijelu završnih građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova.

Riječ je o kompleksnom zadatku upravljanja projektom koji je preuzela REGEA. U ožujku 2023. godine s Karlovačkom županijom je potpisan Ugovor za uslugu upravljanja projektom gradnje Medicinske škole. Angažman upravljanja projektom gradnje uključuje aktivnosti u fazi izrade projektno tehničke dokumentacije i fazi izvođenja radova, a između ostalog: financijsko, pravno i tehničko savjetovanje u vezi s projektiranjem, izradu projektnih zadataka, koordinaciju i komunikaciju sa svim dionicima u procesu projektiranja i gradnje u svojstvu predstavnika investitora (naručitelja), praćenje svih faza izvođenja radova i izvještavanje naručitelja o statusu projekta u svim fazama, aktualnoj problematici i potrebom za postupanjem u slučaju nepredviđenih okolnosti te predlaganje rješenja.

Nadamo se da će uz naš angažman i suradnju svih dionika, ova dva isprepletena projekta biti dovršena sukladno rokovima, do kraja rujna 2025. godine te osigurati bolje uvjete i viši standard provođenja nastave. Velik je to korak naprijed u stvaranju boljeg svijeta za našu djecu!

Tamara Lišnjić Lang, univ. spec. oec

Pomoćnica ravnatelja