Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Izgradnja sunčanih elektrana na krovovima zgrada


Korištenje obnovljivih izvora energije ključan je element dekarbonizacije Europe. Europska unija postavila je cilj klimatski neutralnog kontinenta do 2055. godine. Podaci pokazuju da zgrade troše 40 posto ukupne energije i proizvode 36 posto emisija CO2. Stoga je ključno dekarbonizirati zgrade

Dekarbonizacija zgrada može se postići smanjenjem potreba za energijom (toplinskom ili električnom) povećavajući energetsku učinkovitost te zadovoljavanjem potreba za traženom energijom iz obnovljivih izvora energije.

S obzirom na posljednju energetsku krizu i drastično povećanje cijene energenata (bez obzira na to što je Vlada RH-a gradove po cijeni električne energije svrstala u kategoriju kućanstvo i time znatjno ublažila poskupljenje) činjenica je da energija nikada više neće biti jeftina kao nekada.

Zato je sada prilika, a i nužna potreba, pokretati investicije u obnovljive izvore energije gdje se za sektor zgradarstva ističu sunčane elektrane na krovovima postojećih objekata.

Temeljem iskustva stečenog kroz REGEA-in projekt PVMax, donosimo u nastavku osvrt na dva koraka u procesu izgradnje sunčanih elektrana:

 • Izrada projektno-tehničke dokumentacije
 • Izgradnja sunčane elektrane

Izrada projektno-tehničke dokumentacije (Pravila i uvjeti priključenja)

Za ugradnju sunčane elektrane potrebno je zadovoljiti nekoliko osnovnih uvjeta kako bi sustav mogao nesmetano raditi i proizvoditi električnu energiju.

Integrirane sunčane elektrane se izrađuju prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima kojim se definira da se elektrana na postojećoj građevini izrađuje u skladu s izrađenim Glavnim projektu te bez građevinske dozvole. Iako nije potrebno ishođenje građevinske dozvole, s obzirom da se sunčana elektrana spaja na elektroenergetsku mrežu potrebno je dobiti odobrenje operatora distribucijskog sustava električne energije (HEP ODS). Kako bi se dobila dozvola HEP-a ODS-a za ugradnju i puštanje u pogon. prvi korak je izrada Idejnog rješenja s tehničkim opisom i osnovnim podacima o postojećoj građevini i sunčanoj elektrani.

Idejno rješenje zajedno sa Zahtjevom za ishođenje elektroenergetske suglasnosti (EES) predaje se u HEP ODS koji radi analizu utjecaja sunčane elektrane na elektroenergetsku mrežu te izdaje Elektroenergetsku suglasnost (EES) ili, ako je potrebno stvaranje uvjeta u mreži, odbija izdavanje EES-a i izdaje ponudu za izradu Elaborata optimalnog tehničkog rješenja (EOTRP) te tek nakon izrade EOTRPa izdaje EES. U oba slučaja HEP ODS uz izdavanje EES-a ili nakon izrade EOTRP-a daje investitoru procjenu troška priključenja sunčane elektrane na elektroenergetsku mrežu. Troškove priključenja također snosi investitor i isplaćuje ih HEP-u ODS-u s kojima on nabavlja opremu i/ili izvodi radove kako bi se sunčana elektrana uključila u elektroenergetski sustav.

Nakon ishođenja EES-a prije same ugradnje sunčane elektrane potrebno je izraditi Glavni projekt po kojem se elektrana izvodi – pojašnjavaju stručnjaci REGEA-e.

Glavni projekt mora biti izrađen sukladno mjerodavnom zakonskom okviru, a poglavito Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakonu o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20), Zakonu o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 114/18, 110/19), Zakonu o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08, 55/12, 101/13, 153/13, 14/14), Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19), Zakonu o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21), Mrežnim pravilima distribucijskog sustava (NN 74/18, 52/20), Pravilima o priključenju na distribucijsku mrežu HEP-a ODS-a kao i ostalim aplikabilnim zakonima i svim podzakonskim aktima, pravilnicima, tehničkim propisima i normama te sukladno pravilima struke važećim u trenutku potpisivanja takvog ugovora.  Projektnom dokumentacijom precizno se definiraju potrebni zahvati. Predmetna projektna dokumentacija u pravilu ispunjava i funkciju izvedbene dokumentacije, stoga su potrebni i svi izvedbeni prikazi potrebni za provedbu radova, a sve sukladno Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina(NN 118/19, 65/20).

Uz mapu elektrotehničkog projekta Glavni projekt mora sadržavati i mapu građevinskog projekta. Građevinski projekt je primarno potreban kako bi se provjerio statički račun zgrade nakon izgradnje sunčane elektrane uz koji treba sadržavati i opis postojećeg stanja zgrade iz aspekta statike, proračunato ukupno vertikalno opterećenje i sl., opis postojećeg stanja završnog krovnog pokrova i hidroizolacije, proračun zalihe nosivosti za dodatno opterećenje od sunčane elektrane, proračun otpornosti postojeće konstrukcije na odizanje poradi ugradnje sunčane elektrane, završno mišljenje da li postojeća konstrukcija objekta zadovoljava ili ne zadovoljava za dodatno opterećenje sunčane elektrane, prijedlog alternativne dispozicije sunčane elektrane ako postojeća dispozicija iz Idejnog projekta sunčane elektrane ne zadovoljava uvjete nosivost te je uskladiti sa projektantom Mape 1.)

Ako se na zgradi na kojoj se planira izgradnja sunčane elektrane značajnije utječe na izgled i oblikovanje zgrade, ako se djeluje na slojeve izolacije (npr. termoizolacije, hidroizolacije i sl.) radi rješavanja detalja, eventualnih prodora potrebno je izraditi i mapu arhitektonskog projekta.

Zaključno, glavni projekt mora sadržavati tri mape:

 • Elektrotehnički projekt
 • Građevinski projekt
 • Opcionalno: Arhitektonski projekt

Izgradnja sunčane elektrane

 

Investitor je dužan angažirati nadzornog inženjera odgovarajuće struke koji će provoditi stručni nadzor nad izvođenjem radova sukladno Zakonu o gradnju. Uz nadzornog inženjera investitor ima pravo angažirati i druge stručnjake prema potrebi kako bi nadzirao usklađenost izvedenih radova te ugrađene opreme i materijala s projektnom dokumentacijom.

Isto tako, prije početka izgradnje sunčane elektrane potrebno je nadležnom tijelu graditeljstva najkasnije u roku od osam dana prije početka izgradnje sunčane elektrane pisanim putem prijaviti početak gradnje, a sve sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

Svakako se tijekom gradnje mora obratiti pozornost na izvedbu potkonstrukcije, njezine dobre povezanosti s krovištem i osiguranja vodonepropusnosti nakon izgradnje. Isto tako važno je pozornost posvetiti i izvedbi kabelske infrastrukture, prodorima te smještaja invertera (uređaja koji istosmjernu energiju pretvara u izmjeničnu) iz protupožarnih aspekata. U svrhu praćenja kvalitete u fazama projektiranja i izvođenja, REGEA je razvila smjernice naziva Minimalne tehničke karakteristike koje su vodilja projektantima i izvođačima – kažu stručnjaci REGEA-e.

Prije puštanja sunčane elektrane u trajni pogon često se Elektroenergetskom suglasnosti zahtjeva izrada Elaborata podešenja zaštite (EPZ) i Elaborata utjecaja elektrane na mrežu (EUEM). Izrada ovih elaborata najčešće se definira kao obveza izvođača radova.

Kad je sunčana elektrana izgrađena, treba je pustiti u pogon. Ovo su osnovni koraci te procedure:

 1. Proces započinje slanjem Zahtjeva za sklapanje ugovora o korištenju mreže. Zahtjevu se prilažu atesti ugrađene opreme, izjave izvođača, stručnog nadzora (izjava o preuzimanju odgovornosti tijekom pokusnog rada + izjava o završnom pregledu + potvrda o uporabljivosti) (https://www.hep.hr/ods/UserDocsImages/vazeci_obrasci/PM-1.4.2.b_Zahtjev_za_sklapanje_ugovora_o_koristenju_mreze-slozeni_prikljucak-proizvodaci.pdf)
 1. Slijedi puštanje elektrane u probni rad i popunjavanje operativnog plana i programa ispitivanja u pokusnom radu (OPIP) i postavljanje uređaja za analizu mreže
 1. Nakon provedenog ispitivanja izrađuje se Izvješće o kvaliteti napona (https://www.hep.hr/ods/UserDocsImages/dokumenti/Obrasci/Pristup_mrezi/PM_1.9._Konacno_izvjesce_o_ispitivanju_u_pokusnom_radu.pdf)
 1. Nakon suglasnosti HEP-a ODS-a s OPIP-om i Izvješćem o ispitivanju. predaje se Zahtjev za početak korištenja mreže HEP-u ODS.u
  (https://www.hep.hr/ods/UserDocsImages/vazeci_obrasci/PM-1.5.2_Zahtjev_za_pocetak_koristenja_mreze-slozeni_prikljucak-proizvodaci_2022.pdf)
 1. Po obradi zahtjeva HEP ODS izdaje Potvrdu za trajni pogon

Investitor već pri puštanju elektrane u pokusni rad ostvaruje uštede za dio električne energije koji se troši na lokaciji, ali se viškovi energije koji se predaju u mrežu ne obračunavaju sve dok se ne dobije Potvrda za trajni pogon.

Marko Čavar, mag.

Voditelj projekata

 

 

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top