Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Design and Build ili Projektiraj i gradi


Zašto je takav alternativni model nabave pogodan i za privatnike i za javni sektor te zašto REGEA zagovara njegovu češću uporabu i uvrštavanje u sve javne natječaje?

Tijekom posljednjih godina alternativni modeli nabave postaju sve učestaliji oblik realizacije gradnje, obnove i rekonstrukcije zgrada javne namjene ili javne rasvjete, a sve u svrhu realizacije javnih projekata po najnižim ukupnim životnim troškovima te dobivanja najveće vrijednosti za novac poreznih obveznika. Alternativnim modelima nabave smatraju se modeli poput Ugovora projektiraj i gradi, Ugovora o energetskom učinku, Ugovora o javno‑privatnom partnerstvu, leasing ugovora i sl. Alternativni modeli nabave u osnovi predstavljaju vrstu ugovaranja usluge i/ili radova za realizaciju projekata baziranu na performansama (engl.Performance base contracts ili također engl. Service level agreements). Osnovno obilježje modela Projektiraj i gradi jest da se privatna strana, koja je izvođač radova, obvezuje projektirati, privremeno financirati i izvršiti sve radove te jamčiti za ugovorene standarde. U tom tipu ugovornog odnosa izvođač radova je plaćen isključivo ako je projektirao i izvršio sve radove u skladu s ugovorom, a plaćanje se vrši jednokratno nakon tehničkog pregleda i izdavanja uporabne dozvole. U ovakvom načinu ugovaranja ne može se dogoditi da ste platili za uslugu koja nije izvršena ili nije izvršena valjano.

Modelom Projektiraj i gradi objedinjuju se dva postupka nabave: izrada projektne dokumentacije i izvedba radova, odnosno nabava i ugradnja opreme.

Umjesto na temelju troškovnika kojim se provode tradicionalne nabave, u modelu Projektiraj i gradi, odnosno Dokumentaciji o nabavi i prilozima, jednoznačno je definiran obuhvat projekta. Ovo podrazumijeva definiranje detaljnog opisa projekta, minimalnih tehničkih karakteristika, procjenu vrijednosti nabave (trošak gradnje ili rekonstrukcije) te ostale minimalne standarde (npr. poput razine energetske uštede koje je neophodno postići realizacijom projekta rekonstrukcije škole). Za razliku od tradicionalne nabave u kojoj se izvođača radova, nakon sklopljenog ugovora i početka gradnje, isplaćuje po mjesečnim situacijama (računima), isplata po ugovoru modela Projektiraj i gradi moguća je isključivo po dokazu ostvarenja svih Ugovorom propisanih standarda (npr. sukladno Zapisniku o mjerenju i verifikaciji te Završnom izvješću nadzornog inženjera, odnosno tehničkom pregledu). To zapravo znači da javni naručitelj u modelu Projektiraj i gradi ne snosi većinu rizika tijekom gradnje ili izvođenja radova, a izvođač radova ima pravo na naknadu isključivo temeljem dokaza ostvarenja svih Ugovorom propisanih standarda i izdavanja okončane situacije. U toj jedinoj situaciji uključeni su svi troškovi (pa i trošak projektne dokumentacije) i dokaz je potpunog završetka radova.

Glavne karakteristike alternativnog modela nabave Projektiraj i gradi:

  • prihvat radova isključivo ako izvođač ispuni sve ugovorne zahtjeve i standarde te ako se mjerenjima verificira da su performanse u skladu s ugovorom (razina ušteda, kvaliteta izvedenih radova i sl.);
  • plaćanje ukupnog troška projektiranja i gradnje/rekonstrukcije isključivo nakon izvedbe radova i po njihovu prihvaćanju;
  • zahtijevaju se garancije proizvođača opreme na period od 10 godina (ukoliko proizvođač ne zamijeni opremu tada se zahtijeva da izvođač jamči za njega odnosno zamijeni opremu o svom trošku).

Provedba projekata gradnje, rekonstrukcije ili obnove zgrada javne namjene / javne rasvjete modelom Projektiraj i gradi razlikuje se od tradicionalne provedbe projekata javnih naručitelja (općina, gradova, županija ili tijela državne uprave). Ograničeni kapaciteti jedinica lokalne i regionalne samouprave kao i tijela državne uprave u provedbi projekata tradicionalnim putem često rezultiraju dugim i neizvjesnim postupcima javnih nabava (na temelju loše pripremljene projektne i natječajne dokumentacije), povećanjem troškova gradnje ili rekonstrukcije (na temelju nedostataka u projektnoj dokumentaciji ili troškovniku), odnosno velikim i skupim izvantroškovničkim radovima, skupim održavanjem loše izvedenih projekata (viskom operativnim troškovima i investicijskim održavanjem za saniranje nedostataka izvan jamstvenog roka) te visokim ukupnim životnim troškovima zgrada ili javne infrastrukture (sve na teret poreznih obveznika).

Osnovna razlika između modela Projektiraj i gradi te tradicionalnog ugovaranja radova proizlazi iz objedinjenja dvjua postupaka nabave: izrada projektne dokumentacije te izvedba radova i ugradnja opreme. Upravo je to temelj za postizanje veće vrijednosti za novac poreznih obveznika. U modelu se propisuju standardi (ciljevi projekta), no ne i tehnička rješenja kako postići standard što rezultira time da se u ponudama dopuštaju razrade tehničkih rješenja te ponuditeljima osigurava pravo tržišno natjecanje. Budući izvođač radova izvodi radove (projektira i izabire tehnička i tehnološka rješenja) te također privremeno financira izvedbu radova (samostalno ili zajmom). Na taj način omogućuju se projektiranje i izvedba naprednih tehničkih rješenja kojih u klasičnom projektiranju vrlo vjerojatno ne bi ni bilo (a priori bi se odbacila kao skupa ili nedostupna).

Osim navedenog, u modelu se ne pojavljuju izvantroškovnički radovi ili poznatiji VTR-ovi jer se izvođač prilikom ugovaranja obvezao projektirati i izvoditi radove pri tome preuzimajući rizik pojave VTR-a u potpunosti na sebe. Ovo zapravo znači da je svaki ugovor zapravo ugovor sklopljen po modelu ključ u ruke. Ugovaranjem Projektiraj i gradi modela realizacije, trošak projekta uvijek je jednak ili manji od ugovorenog iznosa (naručitelji ne moraju strahovati od nedostataka novčanih sredstava za financiranje VTR-a). Klasično ugovaranje javnih projekata u prosjeku rezultira pojavom VTR-a u iznosu od oko 15 % od ugovorene vrijednosti radova (najčešće kod projekata visokogradnje ili javne komunalne infrastrukture). Financiranje troškova VTR-a predstavlja veliki izazov za javne naručitelje poradi nemogućnosti iznalaska potrebnih sredstava u financijskim okvirima proračuna što zapravo predstavlja i velik rizik uspješnom okončanju javnih projekata.

Možda se najvažnija korist modela Projektiraj i gradi za javne naručitelje i kreditore krije u ugovorenom mehanizmu plaćanja radova i usluga. Za razliku od klasičnih/tradicionalnih modela nabave u kojima je plaćanje dogovoreno po mjesečnim računima/situacijama, u modelu se cjelokupni trošak radova i usluga plaća po završetku projekta – jednokratno na temelju jednog računa / okončane situacije. Ovaj mehanizam plaćanja rezultira visokom motiviranošću izvođača radova/usluga da projekt realizira u ugovorenom roku (ili čak prije roka) te u zadanim okvirima standarda i kvalitete. Isključivo nakon prihvata cjelokupnih radova od strane naručitelja izvođač izdaje račun. Na ovaj način izbjegnute su česte pojave vrlo dugih prekoračenja rokova (po više mjeseci ili čak godina) ili situacije da se izvođača na mjesečnoj osnovi plaćalo i do iznosa od 90% ukupne vrijednosti projekta, a da naposljetku građevina nikada nije dovršena (stečaj izvođača ili sl.). Recentni primjer tradicionalno ugovorenog projekta i prekoračenja svih rokova i troškova gradnje jest projekt gradnje novog Trogirskog mosta.

Ugovor Projektiraj i gradi mogu sklapati vladine institucije, županije, gradovi, općine i s njima povezane organizacije, ali i trgovačka društva i privatne osobe i to za građevine poput gradnje ili rekonstrukcije/energetske obnove zgrada (škola, bolnica i sl.), gradnje ili rekonstrukcije/energetske obnove cesta, te gradnje ili rekonstrukcije komunalne infrastrukture poput sustava javne rasvjete u vlasništvu jedinica lokalne samouprave.

Priprema i provedba projekta po modelu Projektiraj i gradi je kompleksan proces koji zahtijeva stručnost i iskustvo osoba koje vode projekt. S obzirom na kontinuirani napredak tehnologije, korištenih materijala i opreme odnosno inovacije IT tehnologija ili mjera povećanja energetske učinkovitosti poželjno je u procesu pripreme i provedbe projekta angažirati savjetnika/stručnjaka u relevantnom području (zgradarstvo / komunalna infrastruktura ili dr.). Uz angažman stručnjaka potrebno je izraditi detaljan snimak postojećeg stanja što je ključni detalj i osnova za provedbu projekta. Što kvalitetniji i detaljniji snimak stanja te što kvalitetnija smjernica i definirani standardi, to je veća vjerojatnost uspješne provedbe projekta. Ovo je ključni dio jer se na temelju ovih podloga (npr. detaljni energetski pregled zgrada ili javne rasvjete) izrađuju smjernice i standardi gradnje. U projektu provedenom ovim modelom postupak javne nabave ne provodi se na temelju troškovnika glavnog projekta, već na temelju izrađenih podloga i snimaka. Tijekom izrade natječajne dokumentacije potrebno je paziti da se tehničkim specifikacijama, uvjetima sposobnosti, prijedlogom ugovora i traženim jamstvima ne eliminiraju gospodarski subjekti (privatne tvrtke) koji su sposobni kvalitetno realizirati projekt. Pri tome je potrebno zaštiti naručitelja da dobije kvalitetno rješenje ili opremu te da bude osiguran od rizika kojima on ne upravlja tijekom projekta, a da se pri tome osigura dovoljno prostora da zainteresirani gospodarski subjekti dostave različita i inovativna rješenja tj. ponude u okvirima procijenjene vrijednosti nabave.

REGEA je u sklopu europskog projekta NEWLIGHT, čije su pripremne aktivnosti financirane putem europskog ELENA programa, razvila standardizirani ugovor projektiraj i gradi za provedbu projekata rekonstrukcije i modernizacije javne rasvjete u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti. Posljednjih deset godina pokrenut je veći broj europskih projekata (EESI2020, Streetlight-EPC, New Finance) radi razvoja i promocije alternativnih  modela nabave, odnosno realizacije energetske obnove javnih građevina i infrastrukture po modelima Projektiraj i gradi, Ugovor o energetskoj usluzi te Javno‑privatnog partnerstva. Ovakav pristup nabave omogućuje da se ostvari najviša vrijednosti za novac poreznih obveznika.

Autor teksta: Ivan Pržulj, dipl.ing

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top