Višerazinski dijalog za razvoj Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana za Republiku Hrvatsku

Države članice EU u procesu su ažuriranja Nacionalnih energetskih i klimatskih planova (NECP-ova) sukladno EU Uredbi o upravljanju energetskom unijom i djelovanjem u području klime (Uredba (EU) 2018/1999). Nacionalni energetski i klimatski planovi imaju važnu ulogu za uspješnu provedbu REPower EU plana, a proces ažuriranja NECP-ova ključan je za ostvarivanje zajedničkih ambicija klimatske neutralnosti uz očuvanje energetske sigurnosti i cjenovne pristupačnosti. Rok za predaju prve ažurirane verzije je lipanj 2023., dok konačna verzija treba biti dostavljena u lipnju 2024.

Višerazinski dijalog za razvoj Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana za Republiku Hrvatsku Read More »